Všeobecné dodací a obchodní podmínky

1. Společnost (dále jen dodavatel)

KOX s.r.o.
sídlo: V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
IČ: 275 52 462
DIČ: CZ275 52 462
Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25660

2. Všeobecné podmínky

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.kox24.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.kox24.cz je společnost KOX s.r.o.. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

3. Objednávky

Vaši objednávku můžete uskutečnit přímo v našem internetovém obchodě. Objednat si můžete také písemnou formou a to jak faxem na čísle 481320050, dopisem, nebo emailem na info-cz@kox.eu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

4. Avízo

O termínu dodání Vás nebudeme automaticky informovat. V případě dotazů se na nás můžete vždy obrátit a to buď telefonicky na tel.č. 481 320 050 nebo emailem nebo na info-cz@kox.eu.

5. Dodací podmínky

Ke každé dodávce účtujeme paušální poplatek za dopravné a balné ve výši 100,- Kč bez DPH.

Po dobu přepravy výrobku od prodávajícího ke kupujícímu je výrobek pojištěn. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, překontrolovat neporušenost originálního obalu a celkový stav zásilky. V případě poškození originálního obalu kupující zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem přepravní společnosti protokol o poškození zboží. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, a to telefonicky nebo e-mailem.

6. Způsob dodání

Přepravní službou
Poštou
Dodavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu dodávky

7. Dodací lhůta

KOX s.r.o. dodává prostřednictví České pošty na každou platnou adresu v České republice. Díky rychlému zpracování Vaší objednávky obdržíte Váš balík zpravidla do 3-5 pracovních dnů.

 • 8. Platební podmínky

  • Platba předem
   Na dobírku
   Na fakturu (pouze u státních institucí)
   V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se odběratel uhradit smluvní pokutu za 14 dní po splatnosti faktury náklady ve výši 50Kč. V případě dalšího prodlení 7 dní je odběratel povinen uhradit smluvní pokutu vy výši 165Kč a po dalších 7 dnech ve výši 200kč. Pokud nebude ani tehdy unrazeno, předáváme celou záležitost našemu smluvnímu partnerovi, který dále řeší vymáhání vzniklého dluhu. Náklady na vymáhací řízení hradí odběratel. Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží a odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.
 • 9. Ceny

  • Udané ceny platí včetně DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen.
 • 10. Slevy

  Veškeré slevy jsou uvedeny v našem katalogu nebo v internetovém obchodě.

 • 11. Záruky

  • - Záruka se řídí podle platného znění občanského a obchodního zákoníku České republiky. Práva z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u prodávajícího v záruční lhůtě, jinak mu práva práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží zanikají.
  • - Vyskytne-li se na zakoupené veci v zárucní dobe vada, uplatnuje zákazník reklamaci u spolecnosti KOX. Pro obdržení nálepky na bezplatné zpetné zaslání zboží zašle zákazník email na retour@kox.eu.

   - K reklamaci priloží kopii prodejního dokladu, popis vady a svoje kontaktní údaje, na kterých mužeme zákazníka informovat o postupu vyrízení reklamace. Reklamaci musí zákazník provést bez prodlení po zjištení vady zboží.

   - Reklamacní rízení je zahájeno okamžikem dodání zboží a výše uvedených písemností.

   - Vady v množství, míre nebo hmotnosti je povinen zákazník uplatnit neprodlene po zjištení bez zbytecného odkladu. Reklamací nemuže zákazník uplatnit vady, které zpusobil nedodržením podmínek užití nebo nevhodným zacházením.
 • 12. Servis a reklamace

  Na veškeré zboží zajišťuje dodavatel záruční a pozáruční servis vlastními servisními pracovníky nebo smluvními servisními a prodejními partnery. Informace www.kox.eu

 • 13.Výměna zboží

  Zákazník je oprávněn požadovat výměnu bezvadného zboží za zboží jiné jen tehdy, pokud uhradí dodavateli náklady vzniklé v souvislosti s realizací požadované výměny zboží (zejména dopravné vynaložené dodavatelem na přepravu vyměněného zboží od dodavatele k zákazníkovi). O uskutečnění výměny zboží rozhoduje dodavatel a zákazník nemá na výměnu bezvadného zboží za jiné zboží právní nárok.

 • 14. Odstoupení od smlouvy

  • Internetový obchod společnosti KOX s.r.o. Poskytuje našim zákazníkům ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. V případě, že jste si nákup rozmysleli, pošlete prosím v originálním obalu, nepoužité a s kopií dokladu o zaplacení zpět na naši adresu. O odstoupení od kupní smlouvy nás prosím informujte na emailu info-cz@kox.eu. Současně nám prosím sdělte číslo účtu, na který si přejete vrátit již zaplacenou částku či zda si přejete zboží vyměnit za jiné. Zákazník je povinen vrátit dodavateli převzaté zboží na vlastní náklady. Toto zboží musí být nepoužité, nepoškozené, zabalené a vrácené v originálním obalu. Dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží v případech shora uvedených odstoupení zákazníka od smlouvy.
 • 15. Odstoupení od objednávky, resp. od kupní smlouvy

  • Zákazník je oprávněn odstoupit od učiněné objednávky v době dokud nezačne dodavatel s poskytováním objednaného plnění. Takové odstoupení je nutno učinit písemně a doručit dodavateli před uskutečněním dodávky zboží.
  • Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy po poskytnutí plnění dodavatelem, tj. zákazník odmítá objednané zboží převzít, jen za podmínky uhrazení odstupného dodavateli. Odstupné je ve výši účelně vynaložených nákladů dodavatele na dodávku objednaného zboží do místa určení. Odstupné bude dodavatelem zákazníkovi vyúčtováno fakturou.
 • 16. Výjimky z všeobecných dodacích a obchodních podmínek

  • Dodavatel si vyhrazuje právo uzavřít s určitými zákazníky jejichž objem odběru za jeden kalendářní rok přesáhne dodavatelem danou hodnotu tzv. rámcovou kupní smlouvu, která může upravovat obchodní, dodací a platební podmínky odlišně od těchto všeobecných dodacích a obchodních podmínek. Pokud rámcová kupní smlouva nestanoví úpravu vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem jinak, použijí se ustanovení těchto všeobecných dodacích a obchodních podmínek.
 • 17. Povinnosti zákazníka

  Zákazník je povinen se před objednáním zboží s seznámit s všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami dodavatele a vystavením objednávky dává souhlas s realizací dodávky zboží v souladu s těmito podmínkami. Zákazník je povinen seznámit se s návody k použití zboží a podmínkami skladování a všemi doplňujícími informacemi a doporučeními dodavatele či výrobce. Zákazník je povinen používat dodané zboží pouze k určenému účelu. U některých výrobků neodpovídá skutečnost vyobrazení v katalogu. V těchto případech dodavatel objednané zboží nevyměňuje, ani nebere zpět, pokud je jeho funkčnost zachována.

  Dodavatel si vyhrazuje právo změny všeobecných dodacích a obchodních podmínek

  Tyto Všeobecné dodací a obchodní podmínky nahrazují dosud platné Všeobecné dodací a obchodní podmínky vydané dodavatelem a jsou platné pro Českou a Slovenskou republiku. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat! Email: info-cz@kox.eu

 • 18. Dárkové a akční poukázky

  Nabízíme dárkové a akční poukázky. Dárkové poukázky jsou poukazy, které si můžete zakoupit. Akční poukázky jsou poukazy, které si nelze zakoupit, jedná se totiž o poukázky, které vydáváme v rámci reklamních kampaní s určitou dobou platností. Mějte prosím na paměti, že na dárkové a na akční poukázky se vztahují odlišné obchodní podmínky a že je nelze uplatnit na všechny prodávané modely.

  Uplatnění akčních poukázek

  období a lze je uplatnit jenom jednou na jednu osobu a jednu objednávku. Na některé produkty se uplatnění akční poukázky nemusí vztahovat. Akční poukázky lze uplatnit výhradně ještě před uzavřením procesu objednávání. Dodatečné započtení není možné. Poukázky nevyplácíme v hotovosti. Akční poukázku nelze postoupit třetí osobě. Rovněž není možné vzájemně kombinovat více akčních poukázek. V případě vrácení zásilky si vyhrazujeme právo účtovat Vám plnou cenu toho zboží, jež si ponecháte, pokud jste při koupi použili akční poukázku.

  19. Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů

  Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS). Tuto platformu můžete najít na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme ochotni ani povinni účastnit se smírčího řízení před spotřebitelským rozhodčím orgánem.

k odvolání

Další obsahy

zpět